Word Search Fruits

ArcadeGiải đố

Word Search Fruits

Tìm các từ nằm trên một đường thẳng (theo chiều ngang, dọc hoặc chéo từ mọi hướng), nhấn vào từng chữ cái của từ đó, từ chữ đầu tiên đến chữ cuối cùng. Tìm tất cả các từ cho sẵn trong bảng bên trái để qua một cấp. Hoàn thành hết các cấp là thắng trò chơi.