Tháp gỗ

Giải đố

Tháp gỗ

Tháp gỗ là trò chơi mà bạn cần xếp chồng gỗ. Đặt gỗ vào đúng thời điểm để có được vị trí tốt nhất và vượt qua thanh gỗ trước đó. Cân bằng gỗ và tạo tháp gỗ lớn.

Trò chơi "Giải đố" tương tự