trochoi.io

Tower Run

3DArcade

Tower Run

Xây tháp người trên đường chạy, vượt chướng ngại vật ngày càng cao. Chỉ bằng cách nhảy vào đúng thời điểm, tháp người mới có thể được xây dựng thành công.