Touch The Alphabet In The Oder

Arcade

Touch The Alphabet In The Oder

Tìm các chữ cái theo đúng thứ tự trong bảng chữ cái để vượt qua mỗi cấp độ. Mỗi cấp cần được hoàn thành trong vòng 60 giây. Cố gắng chơi thật nhanh để vượt cấp. Chúc chơi vui.

Trò chơi "Arcade" tương tự