Totemia: Cursed Marbles

Phổ thôngGiải đố

Totemia: Cursed Marbles

Nhắm và bắn những viên bi cùng màu với dãy bi phía trên để ghi điểm. Bắt đầu thôi nào!