trochoi.io

The Driver Of A Mining Truck

Bé trai

The Driver Of A Mining Truck

Điều khiển xe tải vận chuyển hàng hóa qua địa hình đồi núi hiểm trở là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đòi hỏi phải có kinh nghiệm lái xe tuyệt vời để vượt qua thử thách và chuyển hàng hóa đến các trạm vận tải đường bộ cuối cùng.

Trò chơi "Bé trai" tương tự