Tangle Master 3D

3DArcade

Tangle Master 3D

Nhìn mớ dây dợ này xem! Bạn phải gỡ các dây bị rối rồi sắp xếp chúng thật gọn gàng lại với nhau. Không rút hoặc cắm hai phích cắm cùng một lúc. Bạn sẽ làm cách nào đây?