trochoi.io

Strike Hit

3DArcade

Strike Hit

Làm nổ tung tất cả các khối, bạn cần nhắm và bắn. Nó có thể sử dụng một số kỹ năng vật lý. Bạn có thể hoàn thành nó?