Stack Colors

3DArcade

Stack Colors

Mọi hạng mục nhận hàng và vận chuyển hàng hóa không nên quá ít. Không lấy nhầm hàng và không lấy gì cả. Hãy chú ý đến những chướng ngại vật phía trước và thực hiện một cuộc giao hàng thành công!