trochoi.io

Stack Blocks 3D

3DArcade

Stack Blocks 3D

Đặt khối phẳng trên các hình vuông trống. Chỉ khi khối chạm vào chướng ngại vật thì nó mới có thể đổi hướng!