trochoi.io

Speedy Corona Virus.IO

ArcadeNhấp chuột

Speedy Corona Virus.IO

Vi rút sắp lây lan trên toàn thế giới, và những vi rút này rất nhanh. Hãy ngăn chặn chúng trước khi bao phủ tất cả các thành phố.