Space 5 Diffs

ArcadeGiải đố

Space 5 Diffs

Đây là trò chơi giải đố Spot đặc biệt, nơi người chơi phải tìm ra ít nhất 5 điểm khác biệt giữa hai hình ảnh gần giống nhau. Nhấn vào điểm khác biệt bằng chuột hoặc touch pad. Được phép dùng gợi ý (hints). Tiết kiện thời gian và hints không dùng đến để nhận phần thưởng Hint Bonus và Time Bonus tương ứng.