Solitaire Classic

Phổ thôngGiải đố

Solitaire Classic

Hãy di chuyển các thẻ bài lên 4 cột có sẵn theo bộ và thứ tự tăng dần từ Át đến Vua. Trên sân, các thẻ chỉ có thể được sắp xếp theo thứ tự giảm dần các màu xen kẽ.