trochoi.io

Snow Smasher

Arcade

Snow Smasher

Nhiệm vụ của bạn là Tập trung mọi sức mạnh để phá hủy tất cả các khối băng tuyết, nhưng hãy cẩn thận: Bạn chỉ có ba lượt chơi

Trò chơi "Arcade" tương tự