trochoi.io

SnakeZ

.IOArcade

SnakeZ

Bạn đang ở trong thế giới loài rắn và bạn phải sống sót và ăn tất cả những gì bạn tìm thấy trên đường đi của bạn, tấn công những con rắn khác bằng cách chặn đường của chúng và khiến chúng va đầu vào bạn, sau đó bạn có thể ăn tất cả những gì chúng bỏ lại từ cơ thể của chúng.