Đập xe!

3DArcade

Đập xe!

Có nguy hiểm ở phía trước, xin vui lòng dừng lại để tránh! Cuộc vượt tháp đã bắt đầu. Lái xe của bạn để vượt qua càng sớm càng tốt!