Nhảy cừu

Arcade

Nhảy cừu

Giúp chú cừu dễ thương nhảy từ bục này sang bục khác. Đi càng xa càng tốt trong trò chơi vô tận này.

Trò chơi "Arcade" tương tự