Shapes

Arcade

Shapes

Nhấp và kéo các hình phiá dưới lên để ghép vào vị trí phù hợp phía trên. Ghép tất cả các hình để hoàn thành mỗi cấp độ.

Trò chơi "Arcade" tương tự