Save from Mosquito

ArcadeNhấp chuột

Save from Mosquito

Đập muỗi để cứu cô gái.