Roll the Flow

3DArcade

Roll the Flow

Đèn không hoạt động! Có cái gì sai với mạch? Có vẻ như những người thợ đã kết nối các mạch chưa chính xác, vì vậy bạn cần phải tự làm. Bạn chỉ cần xoay khối, kết nối thành công mạch và đèn sẽ sáng! Bạn cần nối màu của đèn cùng màu của dây, nếu nối sai thì đèn sẽ không sáng và bạn thua cuộc.