Robin Hook

ArcadePhổ thông

Robin Hook

Trò chơi nằm trên dây. Chạm vào màn hình để nối thành chuỗi và nhảy để vượt qua cấp độ. Có nhiều chướng ngại vật trên đường. Nếu bạn mất chuỗi dây, bạn sẽ rơi xuống. Vì vậy, tiếp tục chạm và giữ.