Resquack

Arcade

Resquack

Ôi không! Vịt nhỏ bị mất tích, bạn phải cứu chúng và đưa chúng trở lại hồ. Giữ an toàn cho họ khỏi nguy hiểm trên đường. Đừng để thời tiết làm bạn sợ hãi.

Trò chơi "Arcade" tương tự