Rage Road

3DArcade

Rage Road

Chú ý! Kẻ thù đang áp sát. Hãy cầm súng của bạn, giữ xe của bạn, bắn kẻ thù. Đừng để họ đến gần xe của bạn.