Puzzle Color

Phổ thôngGiải đố

Puzzle Color

Mục tiêu của bạn là tìm cách phá hủy tất cả các khối. Di chuyển một khối cùng màu thẳng hàng với những khối khác để phá hủy chúng và chuyển sang cấp độ tiếp theo. Các cấp độ càng cao sẽ càng khó chơi. Cùng chơi nào!