Press the different Colored Triangle

Phổ thôngGiải đố

Press the different Colored Triangle

Tìm ra hình tam giác khác với các hình tam giác còn lại và nhấn nó