trochoi.io

Pizza Ninja 3

ArcadePhổ thông

Pizza Ninja 3

Nhà bếp đang cần nguyên liệu làm pizza, nhiệm vụ của bạn là chặt thật nhiều nguyên liệu càng tốt.