Pipe Ninja

ArcadePhổ thông

Pipe Ninja

Pipe Ninja là một casual game miễn phí, trong đó người chơi có thể đạt được điểm số cao nhất bằng cách bám vào một đường ống.