Đậu xe

Giải đố

Đậu xe

Chiếc xe di chuyển theo các đường bạn vẽ và dừng lại ở chỗ đậu xe, bạn sẽ vượt qua trạm kiểm soát.

Trò chơi "Giải đố" tương tự