Paper Flick

ArcadeBắn súng

Paper Flick

Nhắm thật chuẩn để ném giấy vào sọt rác. Xem bạn ném chuẩn đến đâu? Chơi để trải nghiệm niềm vui nơi làm việc, hoặc để giết thời gian. Chọn 1 trong 3 mức độ: dễ, trung bình và khó.