trochoi.io

My Eggs Surprise

Bé traiBé gái

My Eggs Surprise

My Eggs Surprise là một trò chơi cực kỳ thú vị! Mỗi mặt hàng bên trong máy bán hàng tự động đều có giá; Bạn có một bộ tiền xu để nạp số tiền phù hợp với số tiền trên màn hình. Nếu bạn nạp đúng, máy bán hàng tự động sẽ xuất vật phẩm. Nếu sai, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi. Khám phá những điều bất ngờ và thu thập tất cả các vật phẩm.