Match 3 Classic

ArcadePhổ thôngGiải đố

Match 3 Classic

Trò chơi match 3 này có hai chế độ chơi, một là chế độ classic, trong đó bạn có một số bước di chuyển hạn chế và phải kiếm được càng nhiều điểm càng tốt với những bước di chuyển này. Và chế độ còn lại là chế độ timed, trong đó bạn có thời gian giới hạn và phải cố gắng hết sức để giành được điểm cao trong đó. Vì vậy, hãy xem bạn có thể làm như thế nào trong trò chơi này!