Mahjong Collision

Phổ thôngGiải đố

Mahjong Collision

Hãy xếp hai ô theo cặp giống nhau để loại dần chúng ra khỏi sân chơi. Cứ làm như vậy bạn sẽ dọn sạch sân chơi và hoàn thành các cấp độ để thiết lập số điểm cao nhất