Lego Block Puzzle

ArcadeGiải đố

Lego Block Puzzle

Các khối lego đã cho được đặt trên bảng, điền đầy đủ các hàng hoặc cột, và loại bỏ toàn bộ các hàng. Đạt điểm cao.