Klotski

Giải đốBắn súng

Klotski

Mục đích là di chuyển một khối cụ thể đến một số vị trí được xác định trước.