trochoi.io

Kingdom Fight

Phổ thông

Kingdom Fight

Lũ quái vật đang tấn công vương quốc. Dùng mũi tên, chớp điện từ, súng phun lửa và máy thời gian để xây dựng phòng tuyến. Có thêm bản đồ mới mỗi ngày!

Trò chơi "Phổ thông" tương tự