Jumper Rabbit

ArcadePhổ thông

Jumper Rabbit

Hãy nhảy qua các vật cản và thu thập cà rốt trên đường đi nhé.