Jewel Explode

Giải đố

Jewel Explode

Hoán đổi vị trí để kết hợp ít nhất 3 viên đá cùng màu. Có 60 cấp độ đang chờ đợi bạn!

Trò chơi "Giải đố" tương tự