Jelly Bomb

Phổ thôngGiải đố

Jelly Bomb

Những viên thạch sẽ nổ thành những giọt thạch nhỏ gây ra phản ứng dây chuyền khi va chạm với những viên Thạch khác. Hãy tính toán để gây ra phản ứng dây chuyền lớn! Bạn có thể làm chủ tất cả các cấp độ không?