Hextris

Giải đố

Hextris

Hãy xoay hình lục giác bên trong để ngăn các khối xếp chồng lên nhau vượt ra khỏi hình lục giác bên ngoài

Trò chơi "Giải đố" tương tự