Grenade Toss

Giải đốBắn súng

Grenade Toss

Ném lựu đạn để tiêu diệt kẻ địch. Kiểm soát góc ném cũng như lực ném. Hãy nhớ đếm số lựu đạn mà bạn có! Bạn chỉ có một số lựu đạn giới hạn cho mỗi cấp độ.