Gold Digger Jack

ArcadeNhấp chuột

Gold Digger Jack

Bây giờ trong trò chơi Gold Digger Jack đã đến lúc tiến hành các cuộc kiểm tra thực địa của anh ấy, và bạn sẽ giúp anh ấy trong việc này. Trước khi bạn ở dưới mặt đất, bạn sẽ được nhìn thấy các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác nhau. Các máy trên dây sẽ được treo một thiết bị đặc biệt có khả năng chìm dưới mặt đất và khi gặp đối tượng thì lấy nó. Bạn chỉ cần đếm quỹ đạo của nó và gửi nó dưới lòng đất.