Go Knots 3D

3DArcade

Go Knots 3D

Bị vướng vào xích, làm thế nào để giải quyết chúng? Các chuỗi cùng màu có thể được loại bỏ nếu chúng không bị quấn bằng các màu khác.