Getting Over It

ArcadeGiải đố

Getting Over It

Núi không còn cao nữa nên bạn có thể leo tới đỉnh! Ông nội muốn lên đỉnh núi. Bạn có thể giúp ông?