Fruita Swipe

Giải đố

Fruita Swipe

Kết nối các loại trái cây bằng cách vẽ một đường thẳng giữa chúng và hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra ở mọi cấp độ!

Trò chơi "Giải đố" tương tự