Fridge Master

Phổ thông

Fridge Master

Sắp xếp lại đồ trong tủ lạnh theo cách gọn gàng nhất. Nhấn vào đồ vật để tiến hành sắp xếp. Bắt tay vào sắp xếp lại tủ lạnh ngay thôi nào!

Trò chơi "Phổ thông" tương tự