trochoi.io

Fit Shape

3DArcade

Fit Shape

Fit Shape là một trò chơi giải đố yêu cầu cảm giác về không gian. Bạn cần tìm ra vị trí để đặt hình dạng dựa trên khoảng trống trên bảng, tìm vị trí tốt nhất để đặt bảng xuống. Bạn có thể làm đúng ngay lần đầu tiên không?