Find Fruits Names

ArcadeGiải đố

Find Fruits Names

Đây là một trò chơi đố chữ mang tính giáo dục, nơi bạn cần xác định tên của hình ảnh trái cây được đưa ra trong bảng điều khiển bên phải và tìm cách viết đúng tên. Chỉ cần nhấp vào ký tự bảng chữ cái được yêu cầu để hoàn thành chính tả. Nếu bạn nhấp sai bảng chữ cái bạn sẽ mất đi 1 trái tim