trochoi.io

Hoàng đế sân băng

Bắn súng

Hoàng đế sân băng

Các cực đang tan chảy! Bảo vệ đế chế của bạn, nhắm và bắn vào bất cứ thứ gì có vẻ đáng ngờ.

Trò chơi "Bắn súng" tương tự