Donut Slam Dunk

ArcadePhổ thông

Donut Slam Dunk

Chiếc bánh donut đang đu đưa qua lại trên một sợi dây. Để làm một cú "donut slam dunk", hãy cắt dây đúng lúc để thả chiếc donut vào hộp. Xem bạn làm được bao nhiêu cú "donut slam dunk"!