trochoi.io

Construct House 3D

3DArcade

Construct House 3D

Phần khung nhà đã hoàn thiện, chỉ cần trám tường, cần trám bít tất cả các phần tường trong nhà. Hoàn thành ngôi nhà.